تنظیمات روت مربوط به نصب برنامه SFP

3,505

در صورتی که دستگاه فرزند شما روت است در ادامه نصب برنامه، تنظیمات روت را انجام دهید. وبسایت : radyab98.com