افتتاح بزرگترین طرح توسعه منابع آب و خاک

94

افتتاح بزرگترین طرح توسعه منابع آب و خاک در تاریخ کشور تحول بزرگی در منطقه ایجاد می کند