گوردخمه روستای سرکوبه خمین

3,612

این دستکند انسان که در روستای سرکوبه نزدیک شهرستان خمین در استان مرکزی واقع شده، قدمتی شش هزار ساله دارد و برای آئین های خاص آن زمان مورد استفاده قرار می گرفته