تاریخچه آذری در موزه آذربایجان

927

موزه آذربایجان در تبریز قرار دارد. این موزه آثاری از پیش از تاریخ و پیش از اسلام را نیز داراست. موزه در سه طبقه و چهارسالن و یک سایت سنگ نگاره ها، به نمایش آثار تاریخی می پردازد.

jaber1369

jaber1369

6 ماه پیش
عبارت غلط رو اصلاح کنید...تورکی آذربایجانی صحیح است. منظور از آذری که بعضی ها با هدف های خاصی بیان میکنند آذربایجانی هست.یعنی تورکان آذربایجان