بازدید از سامانه بانک و رونمایی از اسکناس 20 هزار ریالی

1,713

بازدید دکتر روحانی از سامانه بانک مرکزی و رونمایی از اسکناس 20 هزار ریالی