معرفی عملکرد چیلر اسکرو - بیلدینگ پلاس

412

این تجهیزات سرمایشی تراکمی اسکرو