بازدید قائم مقام و دبیر ستاد اجرایی سفر خراسان شمالی

340

بازدید قائم مقام و دبیر ستاد اجرایی سفر خراسان شمالی از دبیرخانه ستاد