حمله تند مجری به رئیس کمیته انضباطی: "با افتخار شهرستانی هستم"

89
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.2 هزاردنبال‌ کننده

حمله تند مجری به رئیس کمیته انضباطی: "با افتخار شهرستانی هستم"

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.2 هزار دنبال کننده