معرفی کوچینگ

79

سمانه صادقی، کوچ حرفه ای و دانش آموخته کوچینگ از آکادمی کوچینگ FCA انگلستان و دارای مدرک کوچینگ مورد تأیید فدراسیون بین المللی کوچینگ. در این ویدئو از زبان سمانه صادقی کوچینگ معرفی می شود.