برداشت دستی پنبه در آرژانتین

111

آرژانتین پنجمین تولید کننده بزرگ پنبه دنیا بعد از چین امریکا برزیل و هند است