امروزرازندگی نکرده ای تاوقتی به موجودی کمک کنی که توان جبران محبتت رانداشته باشد

58
helenrose110
helenrose110 323 دنبال‌ کننده

امروز را زندگی نکرده ای تا وقتی به موجودی کمک کنی که توان جبران محبتت را نداشته باشد

helenrose110
helenrose110 323 دنبال کننده