اصول و فنون مذاکر- همایش فن بیان-فنون مذاکره-سخنوری

4,229

آموزش سخنرانی و سخنوری فنون مذاکره فن بیان دکتر محمد علی حسینیان www.sokhanvaran.org