اگرمخلوقی رنجورونزدیک به مرگ سرراهت قرارگرفت بدان که خداوندتوراشایسته قرارداد!

665
helenrose110
helenrose110 324 دنبال‌ کننده

اگر مخلوقی رنجور و نزدیک به مرگ سر راهت قرار گرفت بدان که خداوند تو را شایسته و بایسته کمک به آن موجود ناتوان انتخاب نموده پس از این آزمون الهی که نصیب هر کسی نمی گردد با اتکا و توکل به خدا سربلند برون آی!

helenrose110
helenrose110 324 دنبال کننده