عزداری اربعین98 - حاج بشیر عابدی

177

مراسم عزاداری شب اربعین 98 هیئت قرآنی و عزادای خانه قرآن مکتب الحسین (ع) روستای میدانجوق