شیلی آرژانتین فینال کوپا - گزارش فارسی + تحلیل

208

وقت اضافه های بعد از پایان زمان قانونی و ضربات پنالتی بهمراه تحلیل بازی فیبنال کوپا آمریکا بین دو تیم پرو و وشیلی