کلیپ روز جهانی معلولین در مجتمع خیریه رعد کرج

129

کلیپ جشن ویژه روز جهانی معلولین در مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج