دونوازی تار و کمانچه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

308

دونوازی تار و کمانچه توسط دانشجویان عضو کانون موسیقی نوا، دانشگاه تربیت مدرس