اولین تراشه ی هوش مصنوعی برای پردازش ابری

788

چینی ها موفق به ساختن تراشه ی مخصوص هوش مصنوعی برای پردازش ابری شدند