طرح حمایت معیشتی

20,042

هدف دولت در طرح حمایت معیشتی، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد است