همنوازى دف (نیما حدادى و فاطمه مزینانى)

1,676

نیما حدادى مدرس دف آموزشگاه موسیقى منادى همراه هنرجوى خوب و پرتلاششون فاطمه مزینانى ، قطعه اى از نیما حدادى را مى نوازند. / آموزشگاه موسیقى منادى : ؛٤٨٩٤٨٧٨