چگونه فورد توانست صنعت اتومبیل سازی آمریکا را بنا کند؟

87

هنری فورد یکی از تاثیرگذارترین صنعتگران آمریکایی است...هنری از طریق شرکتش زندگی آمریکایی ها را متحول ساخت..... این ویدئو توسط آدیبل تهیه شده و براساس زندگینامه هنری فورد است............ .....................................................................نیکپیام رسانه کسب و کار ایرانیان .........................................................................www.nikpayam.com/news

آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی