سپاه پاسداران خالقان شبهای قدر

667

هر شبی که برای عظمت و توسعه ایران بگذرد، از شب قدر افضل است