خروش جهانی زحمتکشان علیه سرمایه داری -جنبش بی مرز

47

سرود انقلابیون ضد سرمایه داری و انقلابیون چپگرای سوسیالیست فرانسه علیه ظلم و تبعیض و فقر و نابرابری زحمتکشان جهان متحد شوید