نماهنگ زنجیر ایاغیندا

40

« نماهنگ زنجیر ایاغیندا» « با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای » «کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی » « https://t.me/shahidjodeiri »