نورمن فاستر معمار یهودی همجنسباز سازنده نماد ابلیس کنار کعبه

498

نماد ابلیسک نشان بعل خدای ابلیسی و دروغین مصریان باستان است که امروز نیز در نقاط مختلف جهان از جمله جلوی کاخ سفید نصب شده و توسط ایلومناتی ها و فراموسونها و دیگر شیطان پرستان مقدس شمرده میشود و تنها جایی که توسط پرستشگران خداوند به آن سنگ زده میشد در مراسم حج بود که آل سعود و یهود مانع آن شدند و البته نیرنگشان به خودشان باز خواهد گشت

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…