اقتصاد آزاد-تحلیل شرایط سازمان برنامه و بودجه قبل از انقلاب

181

گفتگو دکتر غنی نژاد و دکتر فردی (از مدیران سازمان برنامه و بودجه قبل از انقلاب) در مورد سیاست گذاری های اقتصادی در زمان قبل از انقلاب و تاثیرات آن در تحولات اقتصادی

اکو ایران
اکو ایران 63 دنبال کننده