تاریخ ساز شدن برادران شوماخر در گرندپری کانادا

709

فرمول یک ایران - شما را به تماشای این ویدیو که درباره ی رکورد زدن دو شوماخر در گرندپری کاناداست دعوت می کنیم.