کشتن خرچنگ لابستر زنده برای تهیه ساشیمی-صحنه های دلخراش

880
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 10 هزاردنبال‌ کننده

EXTREMELY GRAPHIC: Killing Living Lobster to Make Sashimi

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 10 هزار دنبال کننده