سخنرانی نماینده بسیج دانشجویی در مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور در سمنان

603

سخنرانی نماینده بسیج دانشجویی در مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور در سمنان