حضور دادستان کل کشور و دادستان تهران در محل حادثه علوم تحقیقات

1,010

حضور «منتظری»، دادستان کل کشور و «دولت آبادی»، دادستان تهران در جمع دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

کلاکت
کلاکت 11 هزار دنبال کننده