چابهار / برش دیوار برشی

80

برش دیوار بتن مسلح / اوپنینگ معماری چابهار / سیستان و بلوچستان