۶۰ ثانیه:از حضور زاکربرگ در کنگره تا کرین 980

986

در ۶۰ ثانیه ی امروز چهارشنبه ۲۲ فروردین به حاشیه های حضور زاکربرگ در کنگره آمریکا و تولید شدن کرین ۹۸۰ توسط TSMC می پردازیم.