جیمز هاردن: او یک قهرمان است.

344

درباره جیمز هاردن، ستاره نوظهور بسکتبال آمریکا که در مسیر اسطوره‌ شدن قدم برداشته است.