رقص محلی در فردینماشو 98

2,601

فردینماشو(مردادماه) 98 و انجام رقص محلی در مح.طه رستوران و کافی شاپ مجموعه فرهنگی توریستی دکتر علی اصغر جهانگیری