برادر رئیس جمهور هم تقلب کند برخورد می شود|متن وحاشیه22

16,103

متن و حاشیه در این شماره سراغ دانشجوها رفته تا ببیند تقلب می کنند یا نه البته سری هم به پذیرایی جلسه دفاع و پارکینگ دانشگاه آزاد تبریز زده است.