نملة

نملة

3 ماه پیش
بعضی ها هم گدا مسلک هستند تظاهر به داشتن مشکلات میکنند تا ار قبل ترحم دیگران به ایشان منفعتی برسد.