خط هفت مترو باز بود بستنش

130

مصاحبه اختصاصی با مهندس مهدی چمران بخش چهارم در مورد کار اجرایی شورای عالی استان ها و شورای شهر ها و خط شش و هفت متروی تهران