بررسی و تحلیل تجارت خارجی کشور در 3 ماهه بهار 98

90

این قسمت از برنامه اکوگپ با حضور آقای کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، مبحث تجارت خارجی کشور را در 3 ماه بهار 98، چالش ها و موانع پیش روی صادرات و واردات را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

اکو ایران
اکو ایران 100 دنبال کننده

Xtion - The Beast Inside حیوان درون

Xtion
8 25.1 هزار بازدید کل

APEX CARNAGE

PROPHET_M
10 9.6 هزار بازدید کل

hossigame

hossigame
8 4.7 هزار بازدید کل