سفر به منطقه اورامانات کردستان در فصل بهار فقط همراه احسان تورلیدر

119

منطقه اورمانات کردستان تنها نقطه استان کردستان در پرونده های ثبت جهانی یونسکو محسوب میشه