با جریان های انحصارطلب موسیقی مبارزه کرده ام

270

دوربین روزنامه گفت و گوی محمد معتمدی با صبح نو با جریان های انحصارطلب موسیقی مبارزه کرده ام