سیاست های ساماندهی بازار اجاره مسکن

92

در این برنامه، آمار رسمی از بازار اجاره مسکن منعکس می شود و سیاست های دولت به منظور تنظیم و ساماندهی بازار اجاره مسکن مطرح و سیاست های بهینه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

اکو ایران
اکو ایران 73 دنبال کننده