نبرد مایکل شوماخر و میکا هکینن - گرندپری اتریش 1998

1,223

فرمول یک ایران - با توجه به اینکه گرندپری پیش رو می باشد، گفتیم شاید جالب باشد که یکی از نبرد های کلاسیک و قدیمی را برایتان قرار بدهیم.