برگزاری لیگ جهانی کشتی آبــادان -نظرات مردم شهر

179

نخستین دوره لیگ جهانی کشتی فرنگی در آبادان - مراحل آماده سازی مسابقات و مصاحبه های مردمی