برای اولین بار اطلاعاتی از بیمارستان بقیه الله سپاه

189

برای اولین بار دکتر صمدی نیا رئیس بیمارستان بقیه الله (عج) اطلاعاتی از بیمارستان بقیه الله سپاه ارائه می کند ، بیمارستان بقیه الله (عج) برای ارائه خدمات به نیروهای مسلح ساخته شده ولی به عموم مردم تهران خدمات ارائه می کند. قبل از انتخاب کنکور پزشکی این ویدیو را ببینید