نماهنگ قانلی آی

54

« نماهنگ قانلی آی» «با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای» «کاری از: مرکز فرهنگی شهید جیری کهنموئی» https://t.me/shahidjodeiri