رهیافت ، امامت در قرآن ، استاد عینی زاده (11)

110

مجری : آقای خنیفرزاده کارشناس : استاد محمد عینی زاده