پشت صحنه برگشت چک به چلسی

138

پتر چک به عنوان مشاور فنی تیم چلسی برگشت تا شاهد حضور این اسطوره در باشگاه محبوبش باشد.