پیروزی حقوقی و سیاسی بر آمریکا

727

لغو حکم انسداد ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی های کشورمان توسط آمریکا، پیروزی بزرگ ملت ایران در روزهای اخیر بود/در یکسال اخیر بارها پیروزی حقوقی و سیاسی بر آمریکا داشتیم