برگزاری اولین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی گراش

118

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره نظام پزشکی گراش و انتخاب رییس نظام پزشکی و نماینده قانونی نظام پزشکی گراش در مجمع عمومی