لواندوفسکی، کاوانی و هری کین در تیزر تبلیغاتی جدید نایک

158